Kontakta oss

Charles Eriksson  Mobiltelefon 0734-100678

Mail: erikssoncharles@gmail.com

Vårt valprogram för kommunen åren 2018-2022

Vårt motto är ”Ödeshögs bästa" 

 • Partiets vill satsa helhjärtat på att utveckla Ödeshögs kommun.

   

 • Partiet tar fritt ställning i varje enskild fråga och för fram de åsikter och den mening som partiet i praktiken anser bäst gagna Ödeshögsborna.

   

 • Ödeshögs Partiet vill stärka demokrati och öppenhet i vår kommun

   

 • Ödeshögs Partiet ska vara kommuninnevånarnas och individens förlängda arm i kampen mot orättvisor, förmynderi.

 •  

 • Ödeshögs Partiet kan inte placeras in på höger eller vänsterskalan.

   

 • Ödeshögs Partiet tror på ökat samarbete över partigränserna.

 Ekonomi

 Ödeshögs Partiet anser att Kommunen måste ha en god ekonomi. Partiet arbetar för att få kommunal administration och ekonomi i balans. Vi anser att det är viktigt att lyssna på vad folk vill ha och vad den kommunala ekonomin tål. Vi vill prioritera arbetet med att bryta kommunens negativa befolkningsutveckling, genom ekonomiska satsningar och dels en bättre och mer strategiskt genomarbetad marknadsföring av kommunen.

 

Vårt parti lovar att arbeta för att avveckla den borgerliga majoritetens kommunreformer i Ödeshög angående barnbonus som nu är genomfört. Att kommunalt införa sådana reformer tycker vi inte kan gagna syftet med att vända kommunens negativa befolkningsutveckling.

 Ödeshögs Partiet anser att kommunens organisation inte får vara statisk. Kommunens personalpolitik får inte bygga på svågerpolitik. Vi vill att den kommunala organisationen måste vara i takt med både tid och ekonomi. Med jämna mellanrum måste översyner och utvärderingar göras av kommunens organisation. Ödeshögs Partiet prioriterar alltid lagbunden verksamhet. Partiet vill inte ha satsningar på äventyrliga projekt. Inga nya kommunala projekt får påbörjas, utan att genomarbetade beslutsunderlag presenterats. Livstidsanställda chefer anser vi vara omodernt. Följden blir att vi med tiden får ett ”vaxkabinett” av överblivna personer, när verksamheter förändras. Vi tillåter Inga fallskärmar.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 

 • Kommunal administration och ekonomi i balans

 • Prioritering av arbetet med att vända kommunens negativa befolkningsutveckling

 • Prioritering av lagbunden verksamhet

 • Personalpolitiken måste vara i takt med tid och ekonomi

 • Inga livstidsanställda chefer, eller fallskärmsavtal

 • Inga nya äventyrliga kommunala projekt

 • Avveckling av kommunal barnbonus

 Näringsliv

 Ödeshögs Partiet vill arbeta för en bättre och mer aktiv kvalificerad näringslivspolitik. En rätt förd näringslivspolitik i kommunen kan på sikt leda till företagsetableringar, samtidigt som att det skapas nya arbetstillfällen. Därför vill Ödeshögs Partiet skapa bättre förutsättningar för en bra entreprenörsanda för att starta och driva företag. Företagare måste mötas med positiva attityder från politiker och tjänstemän. Detta är en förutsättning för att skapa bra företagsklimat, vilket samtidigt medför att vi medverkar till en bättre utveckling av Ödeshögs kommun. Turism ser vi som en viktig näringsgren och ett starkt varumärke för Ödeshögs kommun. Ödeshögs Partiet vill utveckla turistverksamheten, där vi ser att vår kommun har fantastiska möjligheter att vara attraktiva.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

  Öka samarbetet i näringslivsfrågor mellan kommunen och företag.

 Bidra med utbud av industrilokaler i kommunen.

 Underlätta för nyetableringar av företag.

 Renodla näringslivsfrågorna i kommunens organisation

 Öka satsningen på turist sektorn

 

Kommunikation

 Ödeshögs Partiet har uppfattningen att Tätorten och Landsbygden skall ses som en sammanhängande enhet. Därför anser vi att Kommunen dagligen skall ha bra och täta buss förbindelser med omkringliggande kommuner. Ödeshögs Partiet anser att det är en del för att utveckla både kommunen och näringslivspolitiken Vi vill aktivt arbeta för att expresslinjer upprättas till Mjölby, Linköping, Jönköping och Motala. Vi anser att planeringen av busstrafiken måste koordineras mot järnvägstrafiken så att det blir lätt att pendla till arbetsmarknader runt om vår kommun. Tung trafik leds utanför Ödeshögs tätort.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 • Täta bussförbindelser till omkringliggande kommuner

 • Busstrafiken till kommunen koordineras med järnvägstrafiken

 • Express linjer inrättas till våra omkringliggande arbetsmarknadsområden

 • Tung trafik leds utanför Ödeshögs tätort

 • Tranåsvägen ansluts direkt till E4-rondellen

 

Utbildning

 Ödeshögs Partiet vill skapa förutsättningar för kommuninnevånarnas rätt till livslångt lärande i kommunen. Vi anser att utbildningsverksamheten måste ha en tillfredsställande personaltäthet med kvalificerad personal för att verksamheten ska nå nationella och kommunalt uppsatta mål. Våra barn, ungdomar och vuxna ska genom utbildningen ges framtidstro och självtillit. Utbildningen ska präglas av en människosyn som inger värdighet, integritet och respekt för individen. Vi kräver nolltolerans mot mobbning, våld och skadegörelse. Ödeshögs Partiet vill förbättra förskolan och skolbarnomsorgen. Vi vill fortsätta arbetet med att tillföra verksamheten mer resurser, så att vi kan öka antalet vuxna till varje barngrupp. Ett antal dagbarnvårdare skall finnas kvar inom kommunen för att skapa alternativ till förskolan. Arbetsmarknaden i samhället förändras i rask takt samtidigt som anställda arbetar på allt mer obekväma tider. Vi konstaterar att arbetstiderna idag inte är vad de var förr i världen. Därför vill Ödeshögs Partiet arbeta för att möjliggöra förlängda öppettider inom barnomsorgen, morgon och kväll och samtidigt ge föräldrarna möjlighet till nattdagis för de som så önskar. Närhetsprincipen skall gälla.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 Att verksamheten uppnår nationella och kommunala mål

 • Kvalificerad personal och tillfredsställande personaltäthet

 • Satsa på mer resurser till barnomsorgen

 • Nolltolerans mot mobbing våld och skadegörelse

 • Förlängda öppettider morgon och kväll inom barnomsorgen

                                                         Social omsorg

 Enligt socialtjänstlagen har Ödeshögs Kommun det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ödeshögs Partiet har uppfattningen att verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Insatser inom socialtjänsten anser vi ska vara av god kvalitet. Ödeshögs Partiet arbetar för att anställda inom Ödeshögs socialtjänst ska ha hög kompetens med lämplig utbildning och erfarenhet. Vi vill arbeta för att säkerställa att våra kommuninnevånare snabbt och enkelt får kontakt med verksamheten. Ödeshögs Partiet vill garantera att den ska vara på en värdig nivå. Social jourverksamhet i kommunen anser vi vara en självklarhet. Vi anser också att insatser för den enskilde individen skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Vi arbetar för att Kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för

 • Insatserna ska vara av god kvalitet

 • Personalen ska ha hög kompetens, lämplig utbildning och erfarenhet

 • Vi garanterar att socialtjänsten ska vara på en värdig nivå

 • Social jour ska finnas i kommunen

 • Kvalitén i verksamheten ska säkras och utvecklas

 

Äldreomsorg

 Ödeshögs Partiet vill ha en äldreomsorg utan köer, där man snabbt och enkelt får kontakt med verksamheten. Ödeshögs Partiet vill arbeta för att vi ska ha en god kvalitet i verksamheten som ska ge trygghet för våra äldre. Varje enskild vårdtagare skall erbjudas ett boende där trivsel och livsglädje kan uppnås. Vi vill ha ett fungerande korttidsboende, med ensamboende på rummen, inga rum insprängda i övrig verksamhet. Äldreomsorgen ska alltid ha kvalificerad personal och en personaltäthet som klarar verksamhetsuppdraget. Vi vill ha en äldreomsorg som gör det möjligt för äldre att bo kvar i den egna bostaden när den enskilde själv väljer denna boendeform. Ödeshögs Partiet vill ha en bättre kontinuitet och planering bland personal som jobbar med hemtjänsten. Vi vill att brukarna i möjligaste mån slipper se för många nya och okända ansikten vid vårdgivningen från hemtjänsten, för att säkerställa deras trygghet och välmående i boendet. Ödeshögs Partiet anser att kommunens anställda är den viktigaste resursen för utvecklingen av vår kommun. Vi vill genomföra en arbetsorganisations förändring bland äldreomsorgspersonalen med huvudsyftet att få personalen mer delaktiga i vården. Arbetsorganisationen anser vi ska utformas utifrån perspektivet att rätt personaltäthet bibehålls. Vi anser att denna förändring ska bygga på att vi formar ett arbetsklimat som gör att anställda trivs och därmed får en god arbetsmiljö, som utmynnar i att de blir goda ambassadörer för vår kommun.  Ödeshögs Partiet vill också att en kommunal sk fixartjänst tillsätts som ett komplement till hemhjälpen med syftet att få en lättillgänglig service åt äldre

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 • Inga köer till äldreomsorgen

 • Vi garanterar att äldreomsorgen ska ge trygghet och ha en god kvalitet

 • Vi vill ha ett korttidsboende med ensamboende på rummen

 • Vi vill ha en kvalificerad personal och en personaltäthet som klarar av verksamheten

 • Valfrihet av boendeform inom äldreomsorgen

 • Vi vill verka för en kommunal fixartjänst tillsätts

 • Vi vill arbeta för bättre planering och kontinuitet bland den personal som jobbar med hemtjänsten så att brukarna slipper ständiga byten av vårdpersonal

 • Verka för att kvaliteten inom äldreomsorgen håller hög klass genom årliga utvärderingar

 

 Bostäder i kommunen

 Flera nya företagsetableringar är gjorda i tätorten, samtidigt som kommunen gjort klart med nya markköp utmed E4:an. Mycket pekar på att en expansion är på gång i Ödeshög när lågkonjunkturen förbytts i högkonjunktur. Detta i sin tur kan leda till att arbetstillfällen och befolkningstillväxt skapas i kommunen. Kommunen måste i sådant läge vara beredd, att ha en beredskap inom bostadsförsörjningen. Ödeshögs Partiet anser det viktigt, att snarast ta fram en analys för ändamålet samtidigt som vi tycker det är viktigt att det byggs bostäder i vår kommun, som alla kan bo i och inte enbart för de med stor plånbok.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 • Att det finns en beredskap i kommunens bostadsförsörjning för nybyggnation av bostäder

 

Invandrarpolitik

 Ödeshögs Partiet har uppfattningen att Kommunens ekonomi är ansträngd. Därför anser vi att vår flyktingmottagning måste ha stor kompetens och en välinriktad integrering av mottagna flyktingar. Kontaktfamiljer skall finnas, redan vid ankomst. Utbildning i svenska språket, svensk lagstiftning, regler förmåner och skyldigheter ser vi som en naturlig del i flyktingmottagningen. Kompetensen hos flyktingarna anser vi måste tillvaratas på ett bättre sätt än vad som nu görs i vår kommun.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 • Flyktingmottagningen måste öka sin kompetens för integrering av flyktingar

 • Kontaktfamiljer måste finnas vid ankomsten till Ödeshög

 • Flyktingars kompetens måste kartläggas och tillvaratas bättre än idag

 • Flyktingar tillförsäkras utbildning i svenska språket, i regler, förmåner och skyldigheter som gäller i vårt land

 

Trygghet och säkerhet

 Ödeshögs Partiet vill att staten ska ta ett större ansvar när det gäller brottsligheten i samhället. Vi vill ha synlig polis i kommunen. Polishuset i Ödeshög ska vara bemannat. All ungdomsbrottslighet, särskilt den missbruksrelaterade, skall bekämpas enligt en kommunal handlingsplan. Vi stöder privata initiativ som nattvandring och grannsamverkan. I Ödeshög vill vi öka stödet till unga t.ex. genom att ha rast personal på skolorna och ökade öppettider på ungdomens hus, m.m. Partiet vill arbeta för att kommunal kameraövervakning skall kunna ske på utsatta platser.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 • Polishuset i Ödeshög ska vara bemannat

 • Vi vill ha synlig polis i kommunen

 • Rast personal på skolan

 

Miljö

 Ödeshögs Partiet anser att miljö- och folkhälsoperspektivet är grundläggande för den hållbara utvecklingen i vår kommun. Vi vill verka för att Ödeshögs kommun även i fortsättningen skall förbli en ledande miljökommun utan dyra avgifter för den enskilde. Därför vill vi att dessa perspektiv ska genomsyra allt arbete i kommunens samtliga verksamheter och vara vägledande vid planering och beslutsfattande. Skogs- och grönområden ska erbjuda goda möjligheter till rekreation samtidigt som man slår vakt om den biologiska mångfalden. Grundvattenskyddet anser vi måste ges hög prioritet. Vårt mål är att alla ska få bra kommunalt vatten i framtiden Vi vill att kommunen byter det gamla ledningsnätet i centrum. Vid kommunala upphandlingar ska miljöbästa och närproducerade varor övervägas som bästa alternativ. Ödeshögs Partiet anser att vindkraftsutbyggnaden i kommunen måste styras av beslut inom gällande lagstiftning och fastställd detaljplan som eftersträvar långsiktighet och god samhällsutveckling.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för

 • Ödeshögs kommun ska förbli en ledande miljökommun

 • Grundvattenskyddet måste ha en hög prioritet

 • Miljöbästa och närproducerade varor övervägs vid kommunala upphandlingar

 • Byta ut gamla vattenledningsnät i kommunen där behov uppstår

 

Idrott och fritid

 Ödeshögs Partiet vill att Ödeshögs kommun skall ha ett aktivt föreningsliv. Vi anser att möjligheten alltid ska finnas för kommuninnevånarna att aktivt kunna delta inom olika idrotts och fritidsaktiviteter. Fritidsverksamhetens resurser skall i första hand satsas på ungdoms- och motionsidrotten. Vi vill stödja föreningar som tar hand om sina lokaler och idrottsanläggningar Vi anser därför att ekonomiska resurser årligen måste tillföras denna sektor.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 • Prioritera bidragen till föreningar med egna anläggningar.

 • Vi vill satsa på och öka ungdomsbidragen.

 

Kultur

Ödeshögs kommun är en känd kulturkommun. Vi har en aktiv kultursektor med ett rikt utbud av ideella föreningar och organisationer. Vi har många minnesvärda rikskända kulturhistoriska skatter på plats i vår kommun. Ödeshögs Partiet vill fortsätta arbeta för att både behålla och utveckla detta kändisskap.

 

Ödeshögs Partiet vill under mandatperioden arbeta för:

 • Att ekonomiska resurser avsätts i den kommunala budgeten för kultursektorn