Kontakta oss

Charles Eriksson  Mobiltelefon 0734-100678

Mail: erikssoncharles@gmail.com

Avslå Investering i Röks skola, analys och alternativ saknas helt

 

Ödeshögs Partiet har vid KSAU:s sammanträde onsdagen den 25/4-2018, föreslagit att investeringen av 9,8 miljoner kronor i lokaler vid Röks skola avslås. Majoriteten i KSAU har beslutat att investeringen ska göras. Mot detta beslut har Ödeshögs Partiet reserverat sig.

Vårt ställningstagande i frågan grundar sig på den principiella uppfattningen att kommunen vid flera tillfällen aviserat att man inom den närmaste framtiden står inför stora ekonomiska åtaganden. Ödeshögs Partiet anser mot denna bakgrund att kommunen i framtiden noga måste överväga och planera att varje ny investering hamnar rätt. 

 

I det underlag som presenterades i våra ”paddor” till sammanträdet med KSAU den 25/4 saknades ett av de viktigaste dokumenten för att göra en investering i skollokaler i Rök, nämligen ett elevunderlag som förklarade hur många elever som gick i skolan och varför skolan då var trångbodd. Med andra ord var möjligheten till analys obefintlig. Det var omöjligt att avgöra om investeringen var nödvändig att göra eller inte, när nästan 10 miljoner kronor skulle beslutas. I efterhand har kommit till vår kännedom att skolan idag har totalt 64 barn, där totalt antal barn F1 till årskurs 3 sammanlagt 35 barn och förskolans barn 29st.

Någon analys från vilka områden de 65 barnen i Röks skola kom från, saknades också i förslaget, som mycket väl hade kunnat ändra förutsättningarna för investeringen. Dessutom saknades uppgifter om att årskurser 1dag/varje vecka åker till Ödeshög för att få undervisning.

 

Förslaget till investeringar var också helt i avsaknad av en alternativ analys på om elever vid Röks skola kunde flyttas till annan skola, för att trångboddheten då skulle kunna upphävas och hur detta då skulle inverka på skolorganisationen

 

Ödeshögs Partiet anser med stöd av det ovan nämnda, att investeringen på runt 10 miljoner kr inte ska göras. Vi föreslår istället att årskurserna 1-3 överflyttas till Fridtjuv Bergsskolan i Ödeshög för att skapa det nödvändiga lokalutrymmet i Rök.

 

 Genom att också flytta den i förslaget tomma paviljongen i Ödeshög till lämplig plats på Fridtjuvberg skolan så anser vi att problemet med trångboddhet i Rök kan lösas och kommunen slipper en dyr investering på 10 miljoner kr.

 

Ett motargument emot detta har framställts som att matsalen i Fridtjuv Bergsskolan skulle vara för liten för att ta emot mer barn än som finns idag. Detta faller naturligtvis på sin egen orimlighet, eftersom detta helt och hållet är en planeringsfråga för skolledningen. Någon presentation i frågan om för liten matsal på Fridtjuv Bergsskolan har dessutom inte presenterats i det aktuella investeringsförslaget.

 

Ödeshögs Partiet

 

ÖDESHÖGS PARTIETS KOMMUNALA BUDGETFÖRSLAG 2018

 

Ödeshögs Partiet har tillstyrkt den kommunala budgeten för år 2018. Partiet hade egna förslag se nedan, som röstats bort av kommunens majoritet KD,S,C

 

Barnbonusen

Yrkande från ÖP att den togs väck

 

Försäljning av mark

Hela Svemb området som inköpts tidigare, yrkade ÖP, att det ska säljas, likaså återköpet av markområdet längs Öningevägen (Norrecko).

 

Reception

Telefonsvarar delen som köps från Vadstena tycker ÖP att vi ska ta hem och ha en egen reception. Lägg ihop ÖBO-växeln och bilda en egen reception borde kunna bli en tjänst.

 

Gemensam ekonomifunktion

Slå samman samtliga ekonomifunktioner i kommunen, dvs slå ihop ÖBO och kommunens till en enda, är lite av förre kommunchefens Hendebys tankar,

 

Omdisponering kommunhusutrymme

Har också diskuterarats huruvida man strategiskt ska placera om vissa enheter, exvis flytta ner i biblioteksutrymmena för sådana som har mycket besök. Utredningen har avstannat och skjutits över till lokalutredningen, men vi tycker det är viktigt att hålla denna fråga uppe, eftersom det kan skapa effektivitet om det görs rätt.

 

Kommunfullmäktige beslutade avslå ÖP-förslaget till budget 2018, varvid reservation gjordes av ÖP-ledamöterna

 

 

MOTIONER och RESERVATIONER 

 

 En av motionerna som vi skrivit tog upp frågan att kontakta trafikverket för att få bättre belysning vid, på och avfarterna vid E4-rondellen. Denna motion har diskuterats med trafikverket, men fått negativt svar.

 

De andra motionerna som föreslogs har avslagits, den om ny bussterminal på parkeringen vid posten, samt den om att låta den tunga genomfartstrafiken från Tranåsvägen på väg mot E4/R50 ledas via Järnvägsgaten till E4-respektive R50.

 

RESERVATION

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 har kommunstyrelsens majoritet KD,C, S, beslutat att avslå vårt förslag, om att inte godkänna slutrapporten för bortsprängning av bergsmassor på fastigheten Åby 6:146(Bengtssons tomt)

 

Ödeshögs Partiet har yrkat på att låta en auktoriserad revisor göra en vidare granskning av ärendet. Motiveringen var att Ödeshögs Partiet ansåg att slutrapporten var otillräcklig.

 

Vi ansåg att rapporten inte tillräckligt bra förklarade, varför 80.000 ton sprängsten givet ett underskott på 3,3 miljoner kronor när kommunen har antagit ett fast anbud för bortsprängningen av berget. 

 

Mot majoritetens beslut har Ödeshögs Partiet reserverat sig till förmån för det egna förslaget om avslag.

 

Beslutet föregicks av en omröstning i Kommunstyrelsen vilket gav siffrorna 6 mot 3 till majoritetens favör.