GÅ MED I ÖDESHÖGS PARTIET

 

 

Fr. Vä, Charles, Lena, Åke, Kristina, Jan, Sven Inge, några ÖP kandidater till KF

Vårt Yttrande Kommunal Översiktsplan 2020

Ödeshögs Partiets Synpunkter

I målbilden för Ödeshög visas i översiktsplanen en visionsskiss över hur det framtida centrumet kan se ut i Ödeshög. Både busshållplats, pendlarparkering och vänthall nämns i skissen förslagsvis ligga vid Klubbgatan. Ödeshögs Partiets har tidigare föreslagit i en motion till KF, att parkeringsplatsen utanför gamla brandstationen/posten kan göras om till ny och bättre buss/terminal, med både infart och utfart från Per Brahevägen.

Vi utgår ifrån att sopstationen placeras på annat lämpligare ställe än mitt i centrum. Vi tror att skapandet av en ny bussterminal på denna plats väl ansluter till den vision som nu finns medtagen i förslaget till ny översiktsplan.

"Ödeshögs Partiet tycker"

I texten till översiktsplanen noteras att busshållplats finns tillgänglig och tydligt utformad i anslutning till torget med god orienterbarhet och tydlig koppling till gång och cykelstråk där kollektivtrafiken blir synlig från torget. Den gamla buss/terminalen bakom kommunhuset anser vi kan tas bort och istället kan följande fördelar uppnås med vårt förslag:

1) Buss/terminalen Smedjegatan tas bort. Trängseln med bussar och väntande passagerare vid in och utfart från parkeringsplatsen försvinner.

2) Parkeringen bakom kommunhuset omstruktureras och görs om till en enda stor parkeringsplats.

3) Effekten skulle bli mer parkeringsutrymme samt bättre trafikflöde om och runt vid platsen.

Ödeshögs Partiet tycker

I översiktsplanens redogörelse över nodstrukturen betonas att Ödeshög ska vara kommunens kommersiella centrum med god tillgänglighet med lokala, kommunal och regionala transportsystem. Attraktiva offentliga rum (gator parker och torg) i centeralorten skapar välbefinnande för alla i kommunen.

Ödeshögs Partiet anser

I översiktsplanen saknar vi två viktiga punkter när det gäller Nodstrukturen och det är hur kommunen tänkt om genomfarten för den tunga lastbilstrafiken. Vi anser inte att Ödeshögs centrum ska behöva vara en genomfart för tung lastbilstrafik. Idag störs vi allt för mycket av detta, vilket inte kan leda till att vi skapar välbefinnande åt alla som det står i nodförklaringen. Det rimmar dåligt. Vi anser att all tung lastbilstrafik ska ledas utanför Ödeshögs tätort.

Ödeshögs Partiet anser

Vi tror att detta går att åtgärda ganska snabbt om viljan finns. Vi anser att Tranåsvägen måste anslutas direkt till E4-rondellen. Ett första steg är redan gjort men det fattas ca 500 meter över ett bergsmassiv för att anslutningen ska kunna göras direkt. Vi anser att detta ska arbetas in i Översiktsplanen

Ödeshögs Partiet anser

Nästa del som vi också tycker saknas i översiktsplanen är den tunga Lastbilstrafik som passerar oss söderifrån från gamla riksettan. Trots att det finns en ganska nyanlagd avfart med väg i riktning till både E4:an och R50 via Pilgårdsområdet så kommer tunga lastbilar fortfarande ganska ofta genom Ödeshögs centrum. Detta är en styggelse. Det har diskuterats varför det förhåller sig på detta sätt och en av förklaringarna har varit att avfarten är dåligt konstruerad och svår för större fordon svänga av på samt att den är dåligt utmärkt.

Ödeshögs Partiet anser

Ödeshögs Partiet har uppfattningen att det finns flera alternativ för att lösa detta på.

1) Gör om avfarten markera med körfält och trafikdelare

2) Anlägg en rondell

3) Begränsa axeltrycket för fordon som ska in i Ödeshög

Ödeshögs Partiets slutsats

Ödeshögs Partiet har uppfattningen att våra synpunkter om bussterminal, Tranåsvägens anslutning till E:4an samt avfarten från gamla Riksettan söderifrån över Pilgårdsområdet ska arbetas in i förslaget till ny Översiktplanen

 

Vårt yttrande Trafikförsörjningsplan

Ödeshögs Partiet

Partiet anser att Ödeshögs kommuns förslag till yttrande principiellt är bra, men behöver förstärkas och mer i klarspråk betona vad kommunen egentligen tycker i de olika avsnitten.

Istället använder kommunen för det mesta svepande generella formuleringar i sina svar. Det verkar som att kommunen i stort sett är nöjd med rådande faktum. Man får intrycket av att kommunen nästan betonar sin egen litenhet, vilket får svaren i remissen att verka mindre betydelsefulla.

Från Ödeshögs Partiet anser vi att remissupplagan är till för att respektive kommun ska kunna uttrycka sina uppfattningar, rakt och rent ut för att tjänstemännen senare i beredningsfasen ska kunna ta till sig svaren snabbt och enkelt om vad som är vår uppfattning.

I avsnittet administrativa gränser nämns att 25 % av gy-eleverna pendlar till Tranås. Ödeshögs Partiet anser att vi även ska ha med pendlingsstatistiken för övriga gy-elever till andra kommuner Sista raden i samma avsnitt vad gäller ambitionen så tycker ÖP att denna mening bör förstärkas och betonas som självklart, att det framgår att Ödeshögs kommun faktiskt gränsar till Jönköpings kommun I avsnittet attraktiv kollektivtrafik stycke tre vilka är de regionalt viktiga orterna.

Resonemanget som förs i remissvaret är bra, men behöver förtydligas med Ödeshögs kommuns uppfattning på ett mer konkret sätt. I avsnittet påverkansarbete sista stycket samt sista raden Sista raden andra stycket frågar sig kommunen var finns moroten i Ödeshögs kommun när det gäller längre avstånd till regioncentrum.

Här anser ÖP att resonemanget i kommunens svar är påbörjat men inte fullföljt. Här har ju kommunen en verklig chans att utveckla och förtydliga samt förstärka vad som är vår kommuns morot i påverkansarbetet.

I utredningsremissens 35 e sida gällande avsnittet ”Ostlänken”. Här förs ett resonemang om att resterande sträckor från Linköping via Jönköping mot såväl Göteborg som Malmö och Köpenhamn. Utredningen konstaterar att man fortsätter utreda vilka sträckningar som är lämpliga att använda. I diskussioner som förts tidigare om den s.k. Europakorridoren så har visionen varit och ett av alternativen varit att en framtida järnvägssträckning ska gå i nära anslutning till motorvägen E4:an. Visionen kan idag inte anses som avskriven.

ÖP yrkar på, att Ödeshögs kommun tar initiativ och verkar för att få den tänkta sträckningen av Europabanan dragen längs E4:an med en tänkt sträckning genom Ödeshögs kommun. ÖP anser att E4:a alternativet är en möjlighet för vår kommun. Visionen är att den i framtiden kan vara möjlig, att regionernas kollektivtrafik lättare skulle kunna knytas ihop och utvecklas mellan de båda länen. Betydande nationella och regionala fördelar skulle kunna skapas.

I den fortsatta utredningsremissen förs ett resonemang om ”avtalen” om kollektivtrafiken med Jönköpings och Kalmar regionen angående avtalens längd och att de ska fullföljas. ÖP partiets uppfattning i frågorna är att vi anser att Ödeshögs kommun ska betona och verka för att avtalen förnyas. Vi anser också att kommunen ska verka för att den spårbundna trafiken ska upprustas från nuvarande standard och finnas kvar i dels ett regionalt intresse och dels i ett nationellt perspektiv.

I utredningsremissens 46:e sida gällande målen i avsnittet ”klimatpositivt resande” så har ÖP uppfattningen att följande punkt bör skrivas in i kommunens svar på remissen Ödeshögs kommun har uppfattningen, att en fortsatt utbyggnad och upprustning av spårbunden tågtrafik till omkringliggande regioner kommer att leda till att utsläppen av klimatpåverkande gaser blir lägre, att klimatstatusen höjs och ett klimatpositivt resande uppnås i regionen 

Hur sköter kommunen Integrationen i förskolan

Interpellation till ordföranden i BUN angående integrationen av elever i förskolan

ÖDESHÖGS PARTIET har lämnat in en fråga om hur vår kommun fördelar utlandsfödda i förskoleklasserna

Ödeshögs kommun har de senaste åren mottagit många utlandsfödda, främst flyktingar från annat land i vår kommun. Många av dessa har varit barnfamiljer vars barn nu är placerade i kommunens förskola, grundskola och gymnasium.

Enligt uppgift från kommunkontoret så ser fördelningen av barn på förskolan idag ut enligt följande: Förskolan Skeppet 143 barn, Villekulla 37 barn, Rök 25 barn, Bäckalyckan 19 barn, Ellen Key 17 barn, totalt 241 barn.

Eftersom vi vet om att många av de utlandsfödda barnen finns i kommunens förskole verksamhet så önskar vi från Ödeshögs Partiet ställa följande frågor om denna verksamhet till BUNs ordförande

1) Vi vet om att jobben med de utlandsfödda barnen kan medföra mer jobb för personalen. Vilka kommunala regler har tillämpas när gäller utplaceringarna av barnen till förskolan, för att blandningen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska bli så lika som möjligt i de olika förskolegrupperna och mellan de olika enheterna?

2) Hur har Ödeshögs kommun lyckats i detta arbete eller behövs nya direktiv?

REMISS NATURVÅRDSPROGRAM

Ödeshögs Partiets Synpunkter på naturvårdsprogram

Vi konstaterar på sidan 5 att kommunen arbetat med att återskapa lek och uppväxtmiljöer för öring i Ålabäcken och Orrnäsån. En felskrivning finns vad gäller Orrnäsån. Vissa vandringshinder har tagits bort, smolk har planterats ut, men resultatet att av detta har inte dokumenterats, eftersom projektet avslutades formellt 2018. Ännu har ingen öring klättrat upp i Orrnäsån. Mycket mer återstår att göra innan vi kan glädja oss åt att den första öringen klättrar upp och leker i Orrnäsån.

Vad gäller Ålabäcken så finns här varje år i november lekande öringar i nedre delen mot Vättern, men mindre öring kan även ta sig ända fram till Sjöstorp. När vattenståndet i Vättern är lågt så finns stora svårigheter för öringen att ta sig upp i Ålabäcken eftersom sandstranden då blir i vägen. Detta måste åtgärdas, i övrigt instämmer vi helt i de förslag som finns.

 I strategi och åtgärdsprogrammet för levande sjöar och vattendrag nämns Orrnäsån. Denna å har sitt ursprung i Visjön och har genom åren benämnts med en massa namn. Visjöåa, Markaån och så Orrnäsån. Den rinner via fastigheten Orrnäsgård rakt ut i Vättern utan några kända reningsanordningar.

Utmed E4:an med början norr om Tranåsbron löper ett öppet dike längs hela vägen som mynnar ut i Orrnäsån vid E4:ans bro över Orrnäsån ca 1km söder om Tranåsbron. Vid snösmältning och regnväder fylls diket upp och en grå massa av dikes slam når då Orrnäsån orenat och just här växer också ån igen.

Vid Orrnäsån vidare färd mot Vättern finns ytterligare ett orenat utsläpp i ån närmare bestämt dagvattnet från Bastekullen som mynnar ut i en grov cementtrumma ca 50 meter öster om Riksettans, Grännavägens tre gamla broar. Vid brofästena är det idag totalt igenslammat, mycket sannolikt beroende på de orenade utsläppen. Både vid E4:s diken och vid Orrnäsbroarna anser Ödeshögs Partiet att åtgärder bör vidtas snarast för att få stopp på föroreningarna så att man förbättrar statusen på dessa vattendrag och sjöar.

Ingenstans i denna remissupplaga finns nämnt vem som har ansvar för vattenkvalitté och dylikt. Disan (Stora Åbyån) På Åby Norrgård finns idag en stor dräneringsdamm som har uppgiften att skydda samhället från översvämningar, vid skyfall, tövatten osv. Denna damms vattenmassor går direkt orenat ut i Disan, vilken i sin tur mynnar ut i Tåkern och sist i Vättern.

Ingenstans i denna remissupplaga finns nämnt vem som har ansvar för vattenkvalitte och dylikt´ Objekt Nr 002:17 Väst reningsdammen I beskrivningen av reningsdammen sägs ” Stanken från vattnet och mängden av brännässlor vid sidan av fåran vittnar om att reningsprocessen inte har uppfyllt även lågt ställda krav på att avskilja gödande ämnen från avloppsvattnet innan det når recipienten Vättern”. För bibehållande av värden föreslås:” Reningsprocessen måste förbättras för att hindra Vättern att gödas av avlopp”. Ödeshögs Partiet anser att åtgärder bör vidtas snarast för att få stopp på föroreningarna så att förbättra statusen på dessa vattendrag och sjöar, Ingenstans i denna remissupplaga finns nämnt vem som har ansvar för vattenkvalitte och dylikt som släpps ut

Nr. 002:4 Syd Alviken I denna del av Hästholmen har under lång tid funnits, i en av bergskrevorna lämplig plats att tömma sopor, eller tipp som man kallar det i beskrivningen, strax innanför stranden. Avfall som idag tippas bränns. Strandskyddet gäller för hela området. När det gäller bibehållandet av värden så säger man, ”om tippen används för annat än organiskt av fall bör detta upphöra” Ödeshögs Partiet anser att åtgärder bör vidtas omedelbart för att få totalstopp på all slags tippning i Alviken. Ingenstans i denna remissupplaga finns nämnt vem som har ansvar för vattenkvalitte och dylikt som släppts ut i Alviken

PARKERINGSSKIVA

Ödeshögs partiet har föreslagit att en parkeringsskiva ska användas för att motverka oönskade parkeringar runt torget samt att en timme ska gälla som parkeringstid på Klubbgatan. Båda förslagen har blivit nedröstade av KD,S och C majoriteten i kommunfullmäktige

Kontakta oss

Charles Eriksson  Mobiltelefon 0734-100678

Mail: erikssoncharles@gmail.com

Medverkat till viktiga investeringar

Ödeshögs Partiet har varit med och aktivt format den lokalpolitiska utvecklingen i Ödeshögs kommun de sista åtta åren. Vi är stolta över att bla. ha medverkat i beslut som har lett till att vi idag är en rätt välmående kommun.

 

Vårt parti har varit med om att se till att investeringar har gjorts i ett nytt och kvalitativt funktionsdugligt reningsverk, en ny återvinningsanläggning för sopor och sanering av ett gammalt och slitet vattenledningsnätet i Ödeshög.

 

Vi har också under vår tid i Ödeshögspolitiken också verkat aktivt för att utveckla näringslivet, där vi sett till att industrietableringar gjorts i Backasand.   

Lag och Ordning är viktiga

 

Ödeshögs Partiet vill att lag och ordning ska gälla i vårt land. Det gör det inte idag. Det finns stora brister hos ordningsmakten. Polisen måste bli bättre på att ta fast brottslingarna. Människor måste få känna trygghet och säkerhet i vårt land.

 

Riksdagspartierna är helt ansvariga för det förfall som råder idag. De har allt för länge valt att inte lyssna på människornas uppfattning denna viktiga fråga om trygghet och säkerhet. Från Ödeshög finns tre stycken riksdagsmän. 

Satsa på näringslivspolitiken

Vi vill ha en Renodling av näringslivsfrågorna. En rätt förd näringslivspolitik leder till en bättre utveckling av kommunen. Nyetableringar av företag och befolkningsökning.

 

Vi har alla förutsättningar att lyckas. Bättre politik behövs. Vårt parti vill ta till vara  möjligheter som finns. Ödeshög har möjligheterna. Utmärkt läge utmed Sveriges mest trafikerade motorväg E4. Lägg en röst på oss i lokalpolitiken.

 Vi har lösningarna

Kvalite i omsorgs verksamheten

Vårt parti är stolta över att vi har format en äldreomsorg med hög kvalité. Vi värnar alltid om att vi får en äldreomsorg som ger våra äldre den bästa omsorgen. 

 

Insatserna i verksamheten anser vi ska vara av god kvalité. Varje enskild brukare ska erbjudas boende där trivsel och livsglädje kan uppnås. Personalen ska ha en hög kompetens, lämlig utbildning och erfarenhet. Vårt parti ställer upp på planerna om att etablera ett framtida äldrecentrum i Solgårdens lokaler

Nationella och kommunala mål ska uppnås

Utbildningsverksamheten i kommunen anser vårt parti måste ha en tillfredsställande personaltäthet med kvalificerad personal för att verksamheten ska nå nationella och kommunalt uppsatta mål

Herrelös flyktingpolitik

Flyktingpolitiken i vårt land har varit "Herrelös" utan begränsningar i någon form. Riksdagspolitikerna bär hela ansvaret för det kaos som varit inom främst bostadsmarknaden.

 

 De flyktingar som kommit hit och fått uppehållstillstånd måste tillförsäkras utbildning och arbeten samt informeras om vilka skyldigheter, regler  och förmåner som gäller i vårt land 

Bättre kommunikationer, förbättra kollektivtrafiken!

Vi anser att vår Kommun måste ha bättre kommunikationer till omkringliggande orter och städer. Vi anser att detta är nyckeln för att kunna utveckla både kommunen och dess näringsliv. 

 

Ödeshögs Partiet arbetar för att den tunga lastbilstrafiken slipper att passera i genom Ödeshögs centrum. Vi arbetar därför aktivt för att Tranåsvägen ansluts till E4:rondellen. Lösning finns.

Nej till gruva och skjutningar i Vättern

Ödeshögs Partiet säger ovillkorligen nej till gruvbrytning av tungmetall, nere vid Smålandsgränsen. Vi säger också ovillkorligen nej till att ha Vättern som måltavla vid skjutningarna i Karlsborg.

Nej till exploatering av Svämbområdet

Vi har tidigare sagt nej till köpet av Svämb och säger fortfarande nej till fortsatt exploatering av området. Den styrande majoritet en KD, C, S, vägrar fortfarande att inse att satsningen är en mycket äventyrlig åtgärd för att locka hit nya kommuninnevånare. Vårt parti tycker att satsningen är rent slöseri med skattepengar.